:شماره های تماس 

031-36641092 :دفتر مرکزی

فکس : 02143856184

0913 106 0586 :مهندس هاشم الحسینی

0913 999 7712 :مهندس مهدی

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان - خیابان فیض - نبش کوچه نهم - ساختمان شماره 12